Inom Human Design talar man fyra olika kategorier eller typer (eng. Type). Trots att alla människor har en helt unik karta delas alla människor således in i fyra olika grundkategorier. Dessa olika kategorier baseras på kropp, genetik och energiutstrålning, ofta kallad aura. Följande länk går till en kort film där Ra Uru Hu beskriver skillnaden mellan de fyra olika kategoriernas energiutstrålning: https://www.youtube.com/watch?v=6fzt3n-uiKc

De definierade (ifyllda) delarna på en personlig Human Designkarta avslöjar vilken kategori en person tillhör, och denna förblir densamma under hela ens livstid. De fyra olika kategorierna är:

 

 

Manifestors

manifestor

En manifestor (eng.) är designad för att initiera och ca 9% av jordens befolkning tillhör denna typ. Det är en s.k. energi-typ och de har varit ledarna genom historien. Deras livsstrategi är att informera andra om sina förehavanden och beslut innan de verkställer dem, för att undvika motstånd från andra. Ofta försöker andra kontrollera manifestorn vilket leder till att de känner ilska. Om de följer strategin att informera andra leder det till en känsla av inre frid (eng. peace) då de möter mindre motstånd. Manifestorn är designad för att ha stort inflytande på andra och för att vara de som initierar saker åt de andra kategorierna, och deras förmåga att självklart och naturligt initiera saker är deras gåva till omvärlden. Manifestorn älskar frihet.

 

 

 

 

Generatorer

generator

Till kategorin generator (eng. =) tillhör majoriteten av jordens befolkning, ca 70%. Av dessa tillhör ca 33% en underkategori som heter Manifesterande generatorer (eng. Manifesting Generator). Generatorerna är byggarna och arbetarna, och är s.k. energi-typer. Under historiens gång har generatorerna också varit slavarna (och det finns fortfarande en risk att man hamnar i den fällan även idag genom att man arbetar alldeles för mycket). Generatorerna representerar livskraften på planeten. Generatorns livsstrategi är att svara an på eller respondera på det som livet för i ens väg, snarare än att initiera saker. En generator som initierar möts av ett motstånd från andra människor och det man initierar mottas inte heller på något bra sätt. Generatorn är således skapt för att vänta in livet, och agera eller svara an (eller inte) på det livet för i ens väg på något sätt, snarare än att initiera. Genom att svara an (eller inte) på rätt saker i livet känner generatorn tillfredsställelse snarare än frustration. Generatorns arbete är en gåva till omvärlden.

 

 

Projektorer

projector

Projektorerna (eng. Projector) tillhör ca 20% av jordens befolkning, och de är designade att vara guider åt de andra kategorierna, framförallt åt generatorerna. Projektorns livsstrategi är att vänta på att andra uppmärksammar deras kvaliteter och förmågor, och på att dessa efterfrågas och bjuds in av andra. När projektorn följer denna mekanik känner hen sig framgångsrik. Om projektorer initierar hellre än att vänta in en efterfrågan från andra, möts projektorn av motstånd och avvisande, vilket gör att projektorn känner bitterhet. Projektorn är en icke-energityp (eng. non-energy type), och har således inte lika mycket tillgänglig livskraft som en generator eller en manifestor. Projektorns stora gåva till omvärlden är således att de förstår och kan vägleda andra.

 

 

Reflektorer

reflector

Reflektorer (eng. Reflector) är mycket ovanliga och de uppgår till ca 1% av jordens befolkning. De är designade att vara iakttagare och spegla omvärlden. De är en icke-energityp och har således inte livsenergi tillgängligt som generatorer och manifestorer har. Deras livsstrategi är att vänta en hel måncykel innan stora beslut fattas. Om reflektorn börjar initiera och inte följer sin livsstrategi upplever de besvikelse i livet. Att följa sin design leder till en känsla av positiv förvåning. De är designade att vara bedömare och domare av mänskligheten, och att belysa/reflektera tillbaka de orättvisor som mänskligheten vållar sig själv. Deras förmåga att tydligt iaktta det som försiggår är deras gåva till världen.

Gällande samtliga Human Designbilder: Copyright protected 2004 – 2019 © . All Rights Reserved. The Rave BodyGraph™ and Rave Mandala™ are registered trademarks of Jovian Archive Media Inc