Geometriska figurer

På en Human Designkarta ser du nio olika geometriska figurer som alla representerar varsitt energicentra i kroppen, precis som på kartexemplet ovan. Dessa centra är relaterade till det endokrina systemet, d.v.s. kroppens hormonella system. Varje center kan relateras till en erfarenhetsdomän, t.ex. våra känslor, tankar, identitet, kommunikations- och manifesteringsförmåga.

Kanaler

Linjerna som binder samman dessa kallas för kanaler, och det finns 36 stycken av dem på kartan. Varje kanal representerar ett specifikt tema, t.ex. kamp/envishet, öppenhet, medvetenhet, utforskande/övertygelse och nyfikenhet, som kan relateras till den enskilda individens karaktäristiska drag. I vardera änden av en kanal finns också en s.k. port (eng. gate). Dessa är 64 stycken och var och en kan också relateras till en specifik karaktäristik.

 

Ifyllda och oifyllda delar

Alla kartor har områden som är ifyllda och områden som är oifyllda. De ifyllda områdena är definierade och kan liknas vid ett kretskort av livskraft. De visar inte bara var en person har sin styrka och livskraft utan också vilken livsstrategi personen skall ha för att möta minsta möjliga motstånd i livet. De definierade delarna visar också en persons korrekta sätt att fatta beslut på, något som brukar kallas för personens inre auktoritet. Genom att följa både korrekt livsstrategi och auktoritet blir livet allt enklare och leder till en känsla av ”flow” i livet.

 

Röda och svarta aspekter

Vidare finns det delar av kartan som är medvetna och andra som är omedvetna. De medvetna delarna representeras av den svarta stapeln med figurer och siffror till höger om kartan, och av de kanaler som är svarta. Dessa delar av kartan identifierar vi oss med. Det representerar delar av oss som vi upplever tillhör vår personlighet och som vi kan kontrollera. Den röda stapeln till vänster samt kanalerna som är röda representerar däremot de delar av oss som vi är omedvetna om. Andra människor ser tydligt att de representerar drag hos personen ifråga, men personen själv upplever sig aldrig kunna kontrollera dessa sidor. Dessa tillhör likväl vår definition och design, och som så representerar även de den energi och kraft som vi ger ut till omvärlden.

”Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.” (Carl Jung, 2016)

I de delar av kartan som är öppna och oifyllda har vi således inte vår livsenergi. I dessa områden påverkas vi mycket av andra människor och det är genom dessa som vi tar in omvärlden. Det är också i de oifyllda delarna som vi ofta upplever livets utmaningar, och man utvecklar i regel en typisk dynamik för respektive öppet centra. Det är denna dynamik som våra tankar anammar när de berättar för oss hur hopplösa, ofullkomliga, osmarta, fega och begränsade vi är, att vi borde klara av saker som ”alla andra” o.s.v. Exempelvis tankar som ”Jag borde inte vara så konflikträdd, lättstressad, långsam, rädd, orolig, orkeslös, rotlös, kärlekstörstande, otillräcklig, pratig, egocentrisk, annorlunda” o.s.v. snurrar runt i huvudet på de allra flesta. Dessa tankar dyker upp när vi berättar för oss själva ”hur fel” vi är på något sätt. Då vi inte lever i enlighet med vår strategi och inre auktoritet tenderar dynamiken från våra öppna centra, genom våra ofta negativa tankar om oss själva, att till stor del dirigera och styra våra liv, vårt beteende, de beslut vi fattar och därmed livets riktning. Hela denna process tenderar dessutom att ske utan att vi är medvetna om det, vilket naturligtvis gör oss oförmögna att kunna hantera situationen på ett mer medvetet och ändamålsenligt sätt. Den transformation som sker, när vi alltmer lever i enlighet med vår design, medför att dessa negativa tankar inte längre styr våra liv som de tidigare gjort. Det är i relation till de öppna centra på kartan som vi då istället har möjlighet att utveckla stor förståelse och visdom.