”Human Design is not a belief system. It does not require that you believe in anything. It is neither stories nor philosophy. It is a concrete map to the nature of being, a mapping of your genetic code. This ability to be able to detail the mechanics of our nature in such depth is obviously profound because it reveals our complete nature in all its subtleties. Human Design opens the door to the potential of self-love, a love of life and the love of others through understanding.”

                                    (Ra Uru Hu, citerad i Bunnell & Ra Uru Hu, 2012: 6)

Ett generellt övergripande svar på frågan är att det handlar om ett system som stödjer var och ens unika väg till självförverkligande och självkännedom. Men vad Human Design är för var och en beror på hur man väljer att använda systemet, och mängden information som finns tillgänglig i var och ens karta är näst intill obegränsad.

För att svara så enkelt som möjligt på frågan har jag valt att beskriva systemet på tre olika nivåer, och var och en kan använda systemet, och de konkreta verktyg man får, på det sätt som är rätt för en själv. Oavsett hur ens livsresa med systemet gestaltar sig så kan effekterna av att använda det redan på den mest grundläggande nivån vara väldigt kraftfulla.

 

Nivå 1: Ett system för individuellt beslutsfattande

Mer specifikt handlar det om ett system för individuellt beslutsfattande. Det innebär att varje individ har ett specifikt och korrekt sätt att fatta beslut på. Vi har alla en inre ”röst” som vi kan lyssna till för att fatta de rätta besluten som leder oss i rätt riktning i livet. Vid varje beslut vi fattar står vi vid ett vägskäl där en väg heter ja och den andra nej. Om vi fattar tillräckligt många felaktiga beslut varje gång vi kommer fram till vägskälet är det inte svårt att inse att vi hamnar på villovägar. Det finns så många röster att lyssna på, t ex. magkänslan, intuitionen, tankarna, viljan, känsloläget, vad andra tycker, vad vi ”borde” göra enligt rådande normer för att nämna några. Att fatta korrekta beslut i detta sammelsurium av röster är inte alltid lätt, och de flesta av oss har ingen aning om att det faktiskt finns ett korrekt sätt, för var och en av oss, att fatta beslut på. Det är något som Human Design kan bidra med, hur du kan hitta din s.k. inre auktoritet (eng. Authority) för beslutsfattande. Att ha tillgång till sin inre auktoritet innebär att du, och ingen annan (yttre auktoritet), kan veta vad som är bäst för dig vid varje beslut du fattar i livet.

Human design kan också hjälpa dig med att finna den livsstrategi (eng. Strategy) som kommer göra att du möter mindre motstånd från andra och livet. Din livsstrategi hänger samman med vilken kategori, eller typ (eng. Type), som du tillhör. Tillsammans kan korrekt beslutsfattande och korrekt livsstrategi leda till ett liv i ”flow”, och till en känsla av att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Att leva på ett sätt som stämmer överens med sin kategori, livsstrategi och inre auktoritet leder till en känsla av glädje och tillfredsställelse i våra möten med andra och i mötet med oss själva.

 

Nivå 2: Ett system för självkännedom

Human design går också djupare än så och blir ett mycket omfattande system för självkännedom och självutforskande. Genom att låta någon läsa din individuella karta kan du få insikter om din hälsa, din psykologi, dina svagheter, utmaningar och begränsningar (och hur dessa bäst hanteras), samt unika gåvor och styrkor. Denna process eller resa mot självkännedom kräver dedikering och tålamod, och experimenterande med den inre auktoriteten vid beslutsfattande och att börja följa sin livsstrategi. Det handlar om att över en tidsperiod på sju år (det tar sju år för samtliga celler att bytas ut i kroppen) alltmer förbättra och förfina förmågan att fatta beslut på och följa sin livsstrategi. Under denna process börjar man successivt hitta tillbaka till sin kraft och unikhet och därmed börjar man leva det liv man alltid varit ämnad att leva.

En utmaning under resans gång består i att tankarna och hjärnan försöker återta beslutsfattandet, det tillhör processen.

”Most people want a quick fix or quick answers to their problems. This is profound knowledge and it requires awareness, experimentation, self-reflection and time. The Human Design system gives you the key but it is up to you to use the tools it provides. This is the user manual for your life but you have to jump in, turn the key, and discover for yourself. The magic is in the experience.”  (Bunnell, citerad i Bunnell & Ra Uru Hu, 2012:15)

Med hjälp av detta system kan du också få djupa insikter om både positiva och negativa mekanismer i dina relationer till andra, t.ex genom partneranalyser eller familje-pentaanalyser. Vidare kan man få insikter och stöd när man befinner sig i mer utmanande faser av livet genom s.k. cykelanalyser, men också när det gäller mat och miljö o.s.v. Det är sammanfattningsvis ett konkret och praktiskt system som kan leda till en transformation mot ett bättre liv.

 

Nivå 3: Ett system för uppvakande

För vissa människor kan Human Design också vara ett stöd för en ännu mer djupgående process. Man kan med hjälp av Human Design utveckla förmågan att bevittna sig själv, sina erfarenheter och sitt liv, som en ständigt pågående teaterföreställning. Denna ”distansering” från pågående tankar, känslor och skeenden lämnar ett hälsosamt och mer neutralt space utifrån vilket man kan hantera livet på. Man blir mer vaken och närvarande i livets alla skeenden.

”To be awake is really mundane. It’s what we’re supposed to be. It’s not some high exhalted state that we have to suffer to get to. That’s nonsense. We just haven’t had the education until now. It’s easy to be awake. Live out your type, strategy and authority for seven years and you’ll be awake as Buddha.”  (Ra Uru Hu, citerad i Bunnell & Ra Uru Hu, 2012: 16)

Många visa mästare, som exempelvis Eckhart Tolle, Mooji och Osho, talar om att mänskligheten utvecklas mot ett alltmer medvetet och upplyst tillstånd, samtidigt som det för de allra flesta upplevs som något avlägset eller svåruppnåeligt tillstånd som inte gäller dem själva. Enligt citatet ovan är det emellertid inte längre ett ouppnåeligt tillstånd som endast är tillgängligt för några få individer på jorden, utan snarare det naturliga tillstånd som vi alla kan befinna oss i. Vi har emellertid saknat kunskapen om hur vi ska nå detta vakna och medvetna tillstånd, men med hjälp av Human Design och vår egen Human Designkarta har vi nu ett individualiserat och personligt hjälpmedel tillgängligt.